هویت سازی برند :

از آنجا که به واسطه رقابت در بازار انتخابهای نامحدود خلق میشود،سازمانها(شرکتها) راههایی برای  برقراری ارتباط عاطفی با مشتریان،غیرقابل جایگزین(منحصر بفرد)شدن، و ایجاد روابط مادامالعمر یا بلندمدت جستجو میکنند.  در هویت سازی برند یک برند قدرتمند در تنگنای ازدحام بازار دوام می آورد.مردم عاشق برند میشوند، به آن اعتماد میکنند، و به برتری آن ایمان پیدام یکنند. چگونگی درک و دریافت برند (توسط مصرف کننده)، فارغ از اینکهمربوط به محصولی تجاری و یا غیرانتفاعی باشد، بر موفقیت آن تأثیر می گذارد.

هویت سازی برند

جهت خرید و فروش و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

برندها سه کارکرد اساسی دارند:

جهت دهی:برندها به مصرفکنندگان کمک میکنند تا از میان گزینههای بیشمارِ در دسترس انتخاب کنند.

اطمینان مجدد:برندها کیفیت حقیقی محصول یا خدمت را مخابره میکنند و این اطمینان را به مشتریان میدهند که گزینه درست را برگزیدهاند.

درگیری:برندها تصورات، زبان، و تداعیهای مشخص را به کار میگیرند تا مشتریان را به تمایز برند تشویق کنند.

هویت برند چیست؟

هویت برند ملموس است و به واسطه حواس ادراک میشود. میتوانیم آن را ببینیم، لمس کنیم، در دست بگیریم، بشنویم، و حتی جابجاییاش را نظاره کنیم. هویت برند شناخت را تحریک ، تمایز را تقویت، و ایدهها و معانی عظیم را دستیافتنی میکند. هویت برند عناصر ناسازگار را گرفته، آنها را به معانی یکپارچه برای تمام سیستمها تبدیل مینماید.

برندینگ  چیست؟

برندینگ فرایندی است مدون برای ایجاد آگاهی و افزایش وفاداری مشتری. این فرایند نیازمند فرمانی از بالادست و آمادگی برای سرمایهگذاری در آینده است. برندینگ استفاده از فرصت برای بیان صریح این مطلب است که چرا افراد باید در میان برندهای موجود یک برند را انتخاب کنند. برخی دلایل اتکای شرکت ها به برندینگ عبارتند از: تمایل به رهبری بازار، پیشی گرفتن در رقابت، تأمین بهترین ابزار برای تسهیل دسترسی کارکنان به مشتریان.

انواع برندینگ

برندینگ اشتراکی: شریک شدن با برندی دیگر برای دستیابی به موفقیت

برندینگ دیجیتال: وب، رسانهها اجتماعی، بهینهسازی موتور جستجو، پیشبرد تجارت بر روی وب

برندینگ شخصی: روشی که فرد اعتبار خود را میسازد

برندینگ علّی: همراستا کردن برند با یک جنبش خیریه؛ یا مسئولیت اجتماعی شرکت

برندینگ کشور: تلاش برای جذب توریست و کسب وکار

چه زمانی برای شروع فرایند مناسب است :

شرکت جدید، محصول جدید

 • من یک کسبوکار جدید راهاندازی کردهام.
 • من به یک کارت ویزیت و یک وبسایت نیاز دارم.
 • ما یک محصول جدید اضافه کردهایم و این محصول به یک نام و یک لوگو نیاز دارد.
 • ما نیاز داریم که چندین میلیون دلار جمعآوری کنیم. لازم است این کمپین هویت خود را داشته باشد.
 • قرار است محصول ما در پاییز معرفی شود.
 • ما نیاز داریم سرمایه اولیه را جذب کنیم، هرچند از اولین مشتریمان نیز مطمئن نباشیم.

تغییر نام

 • به نظر میرسد نام فعلی ما دیگر مناسب آنچه هستیم و کسبوکارهایی که در آنها فعالیت میکنیم، نیست.
 • به دلیل مغایرت علامت تجاری باید نام خود را تغییر دهیم.
 • نام فعلیِ ما با بازار جدیدی که در آن فعالیت میکنیم توارد ذهنی منفی دارد.
 • نام ما مشتریان را گمراه میکند.
 • ما با شرکتی دیگر ادغام شده ایم.
 • ما به نامی جدید برای بازار چینیها نیاز داریم.

حیات دهی دوباره به برند

 • ما قصد داریم برند جهانی را موقعیت دهی دوباره و تجدید کنیم.
 • لازم است درباره اینکه ما که هستیم شفافتر ارتباط برقرار کنیم.
 • ما در حال جهانی شدن هستیم- ما برای ورود به بازارهای جدید جهان به کمک نیاز داریم.
 • هیچکس نمیداند ما کیستیم.
 • سهام ما بیارزش شده است.
 • ما میخواهیم جذب بازار جدید و غنیتری شویم.
 • وبسایت ما بر روی گوشیهای هوشمند قابل دسترسی نیست.

حیات دهی دوباره به هویت برند

 • ما یک شرکت بزرگ با محصولات مدرن و پیشرفته هستیم. اما عقب تر از زمان به نظر میآییم.
 • آیا هویت ما در محیط وب کارکرد خواهد داشت؟
 • هویت ما، جایگاهمان را شانه به شانه رقبا قرار نمیدهد.
 • ما ۸۰ بخش با نامهای ناهمگون داریم.
 • وقتی کارت ویزیتم را به کسی یا جایی ارائه میکنم، دستپاچه میشوم.
 • در سراسر دنیا همه علامت ما را میشناسند، اما باید اعتراف کنیم که این علامت به ارتقا نیاز دارد.
 • ما عاشق نمادمان هستیم- نمادی که در بازار ما شناخته شده است. مشکل این است که لوگوی ما قابل
 • خواندن نیست.

ساخت یک سیستم یکپارچه

 • تصویری که از ما به مشتریان ارائه میشود همگون نیست.
 • ما با کمبود همگونی دیداری (بصری) مواجهیم و به یک معمار برند جدید نیاز داریم تا با دستاوردها سر وکار
 • داشته باشد.
 • بستهبندی ما متمایز نیست. رقبای ما بهتر از ما به نظر میرسند، و فروش آنها رو به رشد است.
 • به نظر میرسد ابعاد مختلف بازاریابی شرکت ما از شرکتهای مختلفی نشأت گرفته است.
 • ما نیاز داریم قدرتمند به نظر برسیم و این پیام را مخابره کنیم که یک شرکت جهانی هستیم.
 • در زمان بازاریابی هر بخش مسأله خود را دارد. این ناکارآمد و ناامیدکننده است، و مقرون به صرفه نیست.
 • همه مشغول اختراعِ دوباره چرخ هستند.

زمان ادغام شرکتها

 • ما قصد داریم پیامی شفاف به ذینفعانِ مان مخابره کنیم؛ اینکه این یک ادغام بین طرفین برابر است.
 • ما قصد داریم این پیام را بفرستیم که ۴=۱+۱
 • ما قصد داریم ارزش ویژه برندی را بسازیم که مربوط به شرکتهای ادغام شونده باشد.
 • ما نیاز داریم اخطاری قوی به جهان مخابره کنیم که ما رهبر جدید صنعت هستیم.
 • ما به یک نام جدید نیاز داریم.
 • چگونه دستاوردهای برند مان را ارزیابی کنیم و آن را در معماری برندمان جای دهیم؟
 • دو رهبر صنعت در حال ادغام شدن هستند. چگونه هویت جدیدمان را مدیریت کنیم؟

ذینفعان چه کسانی اند؟

ثبت هر فرصت برای ساخت قهرمان از یک برند به شناخت موسسانی نیاز دارد که بر موفقیت اثرگذارند.اعتبار و حسن نیت باعث گسترش بی حد و مرز بازار هدف یک برند میشود. اینجاست که کارکنان “مشتریان داخلی” نامیده میشوند چرا که قدرت آنها قابل دست یابی است. شناخت ویژگیها، رفتار، نیازها، و ادراکات واسطه ها بازگشت سرمایه قابل توجهی در پی دارد.

 

ذینفعان کلیدی

با مشخص شدن فرایند برندینگ، تحقیق درباره ذینفعان محدوده وسیعی از راهکارها ارائه میدهد، از موقعیتدهی گرفته تا ارسال پیام برند، و راهاندازی استراتژی و طرح.

هویت سازی برند

دلایل سرمایه گذاری برای هویت برند

 

تسهیل خرید برای مشتریان

هویت جذاب برند تصویرِ متمایزِ حرفهای از هر شرکتی، با هر اندازهای و در هر جایی ارائه میدهد؛ تصویری بلافاصله قابل شناسایی و تمیز که آن را برای موفقیت موقعیت دهی میکند. یک هویت به مدیریت ادراک یک شرکت کمک میکند و آن را از رقبا متمایز میسازد. یک سیستم هوشمند برای مشتری احترام به همراه دارد و درک ویژگیها و مزایا را برای او ساده میکند. یک طراحی جدید از یک محصول یا یک محیط بهتر میتواند مشتری را سر ذوق آورد و وفاداری خلق کند. یک هویت مؤثر چنین عناصری را دربرگرفته، آنها را مانند یک نام که به سادگی قابل یادآوری است یا یک بسته بندی متمایز برای یک محصول ارائه مینماید.

تسهیل فروش برای کارمندان بخش فروش

چه مدیر اجرایی یک شرکت چندملیتی در حال ارائه چشمانداز جدید به هیأت مدیره را در نظر بگیریم، چه یک کارآفرین در حال سرمایهگذاری برای شرکت، یا یک مشاور مالی در حال تشریح لزوم سرمایه گذاری برای محصولات، همه مشغول فروش هستند. حتی سازمانهای غیرانتفاعی، درحال جذب کمکهای مالی یا داوطلب، نیز به طور پیوسته در حال فروش هستند. هویت استراتژیک برند در میان مخاطبان مختلف و فرهنگهای گوناگون به خلق آگاهی پرداخته، شناخت یک شرکت و نقاط قوتش را تسهیل میکند. با نمایان ساختن بینش، هویت مؤثر به دنبال مخابره ارزش منحصربفرد یک شرکت است. یکپارچگی ارتباطات درمیان رسانه های متعدد، پیامی قدرتمند به سمت مشتری ارسال میکند؛ پیامی درباره تمرکز  یک شرکت.

تسهیل ساخت ارزش ویژه برند

هدف همه شرکتهای سهامی افزایش تعداد سهامداران است. یک برند، یا شهرت یک شرکت یکی ازارزشمندترین داراییهای شرکت به حساب میآید. حتی شرکتهای کوچک و سازمانهای غیرانتفاعی نیز به ساخت ارزش ویژه برند نیاز دارند. موفقیت آتی آنها به ساخت آگاهی عمومی، حفظ شهرت، و ارتقای ارزش آنها بستگی دارد. هویت قدرتمند برند به ساخت ارزش ویژه برند از طریق شناخت، آگاهی، و وفاداری بیشترِ مشتری کمک میکند که در مقابل موفقیت بیشتر شرکت را به همراه خواهد داشت. مدیرانی که از هر فرصتی برای مخابره ارزش برند شرکت خود و آنچه برند نماد آن است استفاده میکنند، شبها خواب راحتتری دارند. آنها در حال ساخت دارایی گرانبهایی هستند.

هویت سازی برند

باید های برندینگ

 • باور داشته باشید که در دنیایی برند شده (مارک دار) زندگی میکنیم.
 • از هر فرصتی برای قرار دادن شرکتتان در ذهن مشتریانتان استفاده کنید.
 • ایده قدرتمندی از برند را دائماً مخابره کنید.
 • فراتر از بیان یک مزیت رقابتی حرکت کنید. مزیت رقابتی خود را نشان دهید!
 • مشتریان را درک کنید. ادراک، اولویتها، رویاها، ارزشها، و سبک زندگی آنها را بسازید.
 • نقاط ارتباط را شناسایی کنید- نقاطی که در آن مشتری با محصول یا خدمت اتصال پیدا میکند.
 • از هویت برند برای خلق جاذبههای احساسی استفاده کنید تا مشتریان را جذب و حفظ کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید