۱۳۹۵-۰۹-۲۲
مدیریت موفق

مدیریت موفق

مدیریت موفق ، تعاریف و ویژگی ها مدیریت موفق فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۲
ارزشیابی عملکرد کارکنان

ارزشیابی عملکرد کارکنان

ارزشیابی عملکرد کارکنان منظور از ارزشیابی عملکرد کارکنان ، فرایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و بطور رسمی ، مورد ارزیابی قرار می […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۰
مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک برنامه ریزی مدیریت استراتژیک یک فن و یک الگوی برنامه ریزی است و از کاملترین مدلهای برنامه ریزی میتوان به مدیریت استراتژیک اشاره کرد. […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۰

یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی برای سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی تعاریف، ویژگیها و مدلهای مختلفی پیشنهاد و ارائه شده است که هر چند در ظاهر متفاوت هستند اما […]
Call Now Buttonجهت تماس با شهربرند کلیک کنید